Adnan Menderes Parkı Çay Bahçesi Kiralanma İhalesi

Yayınlanma İhale ilanları

İHALE İLANI

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Adnan Menderes Parkı Çay Bahçesinin kiralanması ihalesi.  
1-İdarenin  
  1. a) adresi
:  Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR
  1. b) telefon ve faks numarası
:  0266 865 1910 – 0266 865 2906
2-İhale konusu işin  
Sıra No Mevkii /Adı  KullanımAmacı  Adet Alanm²/mt. Muhammen Bedel (TL) Geçici teminat%3 (TL) İhaleTarihi İhaleSaati
1 Adnan Menderes Parkı Çay Bahçesi Çay Ocağı 1 250 m² 6.000.-(Yıllık) 180.- 30/09/2014 14.00
3-İhalenin  
  1. a) yapılacağı yer
:  Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.
  1. b) usulü
:  2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü

4-İhaleye katılmak için istenen belgeler: 4.1. İkametgâh ilmühaberi, 4.2. Nüfus cüzdan sureti, 4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi, 4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi, 4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu, 4.6. Geçici Teminat makbuzu. 4.7. Vekâleten katılınıyorsa noter tasdikli vekâletname, 5- İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar. 6- Kira süresi 3 yıldır. 7- Kira bedeli yıllık olarak alınacaktır. Kira bedeli her yıl Mayıs ayı ilk haftası içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde tahsil edilecektir. 8-İşyerinde bulunan elektrik, su, doğalgaz gibi sayaçların abone kaydı kiracı tarafından yapılacaktır. 9-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 20.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 10-Teklifler, 30/09/2014 tarih ve saat 14:00’e kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 11-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 1 yıllık İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır. 12- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.   Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı