Göbel ve Karapürçek Mahallelerindeki tarlaların ihalesi

Yayınlanma İhale ilanları

İHALE İLANI

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

  Göbel ve Karapürçek Mahallelerindeki tarlaların ihalesi  
  1-İdarenin  
 
  1. a) Adresi
:  Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR
 
  1. b) Telefon ve faks numarası
:  0266 865 1910 – 0266 865 2906
  2-İhale konusu işin   
 Sıra No    Mevkii/Ada/Parsel /Adı  Kullanım Amacı    Adet  Alan m²/mt. Muhammen Bedel (TL) Geçici teminat%3 (TL)  İhale Tarihi  İhale Saati  
1 GÖBEL                    …./1856 ADA TARLA TARLA 1 15500 1.395.00 42.00 25/11/2014 14.00  
2 GÖBEL                       …/2339 KÖPRÜ BAŞI TARLA 1 2400 216.00 7.00 25/11/2014 14,05  
4 GÖBEL                         …/461 MEZARLIK YANI TARLA 1 4000 320.00 10.00 25/11/2014 14,15  
5 KARAPÜRÇEK             …/2644MANDIRA ÖNÜ TARLA 1 171100 25.665.00 770.00 25/11/2014 14,20  
6 KARAPÜRÇEK          …/659 TAHTA KÖPRÜ/KUYUBAŞI TARLA 1 59750 9.000.00 270.00 25/11/2014 14,25  
7 KARAPÜRÇEK         …/1554 ERİKLİ GEÇİT TARLA 1 56000 8.400.00 252.00 25/11/2014 14,30  
8 KARAPÜRÇEK          …/2618 MANDIRA ÖNÜ TARLA 1 2000 300.00 10.00 25/11/2014 14,35  
   3-İhalenin  
 
  1. a) Yapılacağı yer
:  Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.
 
  1. b) Usulü
:  2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü

4-İhaleye katılmak için istenen belgeler:

4.1. İkametgâh ilmühaberi,

4.2. Nüfus cüzdan sureti,

4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,

4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,

4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,

4.6. Geçici Teminat makbuzu.

4.7. Vekâleten katılınıyorsa noter tasdikli vekâletname,

5- İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

6- Kira süresi 3 yıldır.

7- Yıllık kira bedeli üçer aylık dönemler halinde, peşin olarak tahsil edilecektir. .

İlk taksit ödemesi 2015/Ocak ayıdır . Kira bedeli Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde tahsil edilecektir.

8-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 10.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9-Teklifler, 25/11/2014 tarih ve saat 14:00’e kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 1 yıllık İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.

11- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur. Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı