Hurda ve Çay Bahçesi İhale İlanı

Yayınlanma İhale ilanları

İHALE İLANI

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

  İhtiyaç fazlası muhtelif cins hurda malzemelerin satışı ve Şehit Erdoğan Karakılıç Parkı Çay Bahçesinin kiralanması ihalesi

1-İdarenin

  1. a) Adresi

:  Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR

  1. b) Telefon ve faks numarası

:  0266 865 1910 – 0266 865 2906 2-İhale konusu işin       Sıra No  Mevkii  Niteliği      Miktarı Tahmini (Ton)  Muhammen Bedel (TL) Geçici teminat %3 (TL)  İhale Tarihi  İhale Saati 1 Belediye sınırları içinde bulunan hurdalar Hurda   60 30.000.- 900.- 02/12/2014 14.00     Sıra No  Mevkii  Niteliği  Adet  Alan  Muhammen Bedel Aylık (TL) Geçici teminat %3 (TL)  İhale Tarihi  İhale Saati 2Şht. Erdoğan Karakılıç Parkı Çay BahçesiÇay Ocağı 1 300 m² 300.- 108.- 02/12/2014 14.15    3-İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer

:  Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.

  1. b) Usulü

:  2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü   4-İhalelere katılmak için istenen belgeler: 4.1. İkametgâh ilmühaberi, 4.2. Nüfus cüzdan sureti, 4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi, 4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi, 4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu, 4.6. Geçici Teminat makbuzu. 4.7. Vekâleten katılınıyorsa noter tasdikli vekâletname, 5- İstekliler, istenilen belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar. 6- Hurdaların atış bedeli peşin olacaktır. 7- Çay Bahçesi kira bedeli aylık alınacaktır. 8- Hurda malzemeler olduğu gibi üzerinde mevcut aksam ve teferruatıyla satışa arz edilmiştir. Hurdaların miktarı kati olmayıp takribidir. Noksan veya fazla çıkması halinde alıcı herhangi bir itirazda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmiştir. 9- İhalesi yapılan hurda malzemeler birim fiyat teklif üzerinden değerlendirilecektir. Muhtelif yerlerde bulunan hurdalar belediyenin belirlediği görevlilerle tartılacak ve birim fiyat ile çarpılacaktır. Tartı sonucunda belirlenen tutar mesai saati sonuna kadar belediye veznesine yatırılacaktır. 10-Çay bahçesinde bulunan elektrik, su, doğalgaz gibi sayaçların abone kaydı kiracı tarafından yapılacaktır. 11-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Çay bahçesi için 1 yıllık İhale bedeli üzerinden, hurdalar için ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır. 12-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 20.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 13-Teklifler, 02/12/2014 tarih ve saat 14:00’e kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 14- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.   Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı