Taşınmazların Satış İhalesi

Yayınlanma İhale ilanları

 

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Han Mahallesi, Odalıdam Mahallesi, Yeni Mahalle ve Eminpınar Mahallesinde bulunan taşınmazların satış ihalesi

 

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:  Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR

 

b) Telefon ve faks numarası

:  0266 865 1910 – 0266 865 2906

 

2-İhale konusu işin

 

 

 

Sıra

No

 

Mahalle/Mevkii

Ada/Parsel/Pafta

 

Niteliği

 

Alan

(m²)

Satış/

Kiralama/

Takas

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici teminat

%3 (TL)

 

İhale

Tarihi

 

İhale

Saati

 

 

1

Han  Mah. Milli Kuv.Cd.124/24/4947BD

 

Arsa

 

8.70

 

Satış

87.000,00.-

(Peşin)

 

3.000,00.-

 

28.06.2017

 

11.00

 

 

2

Odalıdam Mah.

117 /4 / İ20A16d / 4

 

Arsa

 

168,18

 

Satış

4.994,95.-

(Peşin)

 

500,00.-

 

28.06.2017

 

11.10

 

 

3

Yeni Mah./

479 /113 /4947.A-C / 37

 

Arsa

 

83,40

 

Satış

150.120,00.-

(Peşin)

 

5.000,00.-

 

28.06.2017

 

11.20

 

 

4

Eminpınar Mah./

132 /1 / İ20A11A / 10

 

Arsa

 

2.247,97

 

Satış

49.455,34.-

(Peşin)

 

1.500,00.-

 

28.06.2017

 

11.30

 

 

 

3-İhalenin

 

 

a) Yapılacağı yer

:  Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.

 

b) Usulü

:  2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü

                         

4-İhaleye katılmak için istenen belgeler:

4.1. İkametgâh ilmühaberi,

4.2. Nüfus Cüzdan Sureti,

4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,

4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,

4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,

4.6. Geçici Teminat makbuzu.

4.7. Vekâleten katılınıyorsa noter tasdikli vekâletname,

5- İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

6- Satışı yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak alınacaktır.

7-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, 28/06/2017 tarih ve saat 09:00’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.