03 Mayıs 2018 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 30501076-301.03-E.2062                                                                                                                                             26/04/2018
Konu : Meclis Gündemi
                                                                          DAĞITIM YERLERİNE
Meclis Gündemi :
1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
2- 2017 yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi konusunun
görüşülmesi.
3- 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu
raporunun görüşülmesi.
4- Buzağlık Mahalle Muhtarlığı'nın tahsis talebi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü
yazısının görüşülmesi.

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                                                 Hüseyin HIZLIOĞLU
                                                                                                                                    Belediye Başkanı