03.01.2017 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 03.01.2017
Karar No : 2017/1


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar:

 

Susurluk Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarihli olağan oturumunda, 19 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Yapılan gizli oylama sonucunda Denetim Komisyonu üyeliklerine; 1- Hüseyin İÇÖZ, 2- Fahrettin ŞENER, 3- Erkan PAZARCIK, 4- Hüseyin UÇAR ve 5- Hayri ERÖZ'ün seçilmelerine oybirliğiyle;

3- Meclis toplantılarının her ayın 2. işgünü olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

4-Meclis tatil ayının Haziran ayı olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

5- Meclis Başkan ve üyelerine,2017 yılı için meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle;

6- 2017 mali yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara, 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi amir hükmüne göre 4. derecedeki memura ödenen miktar üzerinden harcırah verilmesine oybirliğiyle;

7-6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1. maddesi uyarınca, fabrika, imalathane,mağaza,dükkan,yazıhane,büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlerin öğle dinlenme saatlerinin 12.30- ile 13.30 saatleri arasında yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.


8-Belediyemizde 214 adet memur kadrosu mevcut olup;12.01.2008 tarih ve 26754 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 214x20:100=42,8=43 geçici işçinin, 2017 yılı içerisinde 6 aydan fazla olmamak üzere çalıştırılmasına oybirliğiyle;

9- G.İ.H. Sınıfından 1 adet 1 derecelik Muhtarlık İşleri Müdürü ve G.İ.H. Sınıfından 1 adet 1 derecelik Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosunun ihdasına oybirliğiyle;

10- Sürekli İşçi kadrosunda mevcut Yağcı kadrosunun iptali ve İşçi kadrosunun ihdasına oybirliğiyle;

11- Kalfaköy,Kocapınar,Kurucaoluk,Dereköy,Balıklıdere,Yaylaçayır,Reşadiye,Kayıkçı, Kepekler, Günaydın ve Okçugöl mahalle muhtarlıklarına,Belediyemize ait taşınmazların, mahallenin kültürel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, kullanım giderleri muhtarlıkça karşılanmak ve amacı dışında kullanılmamak üzere 3 yıllığına tahsisine oybirliğiyle;

12- Çatılar, çatı arası piyesler ve çıkmalar ile ilgili İmar Komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle;

13- Kent Konseyinin talepleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle;

14- Belediyemiz 2017 yılı tarifesinin İmar ve Şehircilik ile ilgili ücretler bölümünün 5. kısmında yer alan asansör ruhsat ücretlerinin a ve b bölümlerinde 400 kg. olan taşıma kapasitesinin ; asansör kabin ölçülerinin yönetmelik gereği büyümesi nedeniyle 850 kg. olarak değiştirilmesine oybirliğiyle;

15- İlçenin Han mahallesi, Şehit İbrahim Çınar Meydanında, tapunun 108 ada 20 nolu parselinde Eksik katlı inşaat ve 1. katın ticaret alanına dönüşmesi ile ilgili İzzettin Yörük Gayrimenkul A.Ş' nin talebi ile ilgili konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

16- İlçenin Han mah., Milli Kuvvetler caddesinde, 4947 Bd pafta 124 ada 14 parseldeki taşınmaz Mehmet ÇETİN' e ait olup, Belediyemize ait Milli Kuvvetler caddesinde cephesi bulunan ( C ) parçanın satışını talep ettiğinden, konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

17- Göbel mahallesinde hizmet veren Öz ceylan süt sanayisinin büyük bir iş yeri olarak Göbel mahallesi halkının işçi olarak çalıştığı ve birçok kişinin çalışarak hizmette bulunmakta olup, (A sokak) olarak bilinen Göbel mezarlığının devamındaki sokağa Ceylan sokak adının verilmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hayri ERÖZ,Nakşibendi ÖZTÜRK,İbrahim PAMUKÇU ve Bülent KARAKILIÇ imzalı önergenin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

18- İlçenin Sultançayır mahallesi 965 nolu parseldeki 590.045,87 m2 'lik taşınmaz üzerine Aral Tohum Ziraii Ürünler Hayv. Gıda Tur.İnş.San.Tic. Ltd. Şti. tarafından tarımsal üretime yönelik tesis kurulmak istenmekte olup, imar durumu harcı ile ilgili dilekçelerinin Tarife Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

19- Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karşıyaka Fitness Salonu kullanım ücretlerinde indirim yapılması ile ilgili ilçemiz Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerin taleplerinin Tarife Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle

karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                                 İsmail ÇAKIR                                       Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                                              Katip                                                      Katip