04.04.2017 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 04.04.2017
Karar No : 2017/4


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar:

 


Susurluk Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarihli olağan oturumunda, 15 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- 2016 Yılı faaliyet raporunun kabulüne oyçokluğuyla;

3- Denetim Komisyonu raporu okundu.

4-Mülkiyeti belediyemize ait, Kışla mahallesi 444 ada 1 parselde bulunan 551,21 m2 taşınmazı Hikmet ACAR ve mülkiyeti belediyemize ait, Odalıdam mahallesi, 117 ada 4 parselde bulunan 168,18 m2 taşınmazı Feriye BAYRAK satın alma talebinde bulunmuş olup, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu ortak raporu doğrultusunda satışına oy çokluğuyla;

5-Mülkiyeti belediyemize ait Yeni mahalle 479 ada 113 parselde bulunan 83,40 m2 taşınmazı Gökhan ATEŞ satın alma talebinde bulunmuş olup, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon raporu doğrultusunda satışına oy çokluğuyla;

6- İlçemiz Yeni mahalle Esentepe sokak civarındaki isimsiz sokağa Bereket sokak ismi verilmesine İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oybirliğiyle;

7-Mülkiyeti Belediyemize ait,ilçemiz Eminpınar mahallesinde 132 ada l parselde mevcut 2.247,97 m2 arsayı Erdoğan GÜNGÖR satın almak talebinde bulunmuş olup, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu doğrultusunda satışına oy çokluğuyla;

8- Balıkesir ili Susurluk ilçesi Orta mahalle 49 47 B B pafta ,542 ada 262 parselde yapılacak olan düğün salonu inşaatının çatı çözümü ile ilgili Mimar Fatih MUT'un dilekçesinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle;

9-Aksa M.kemalpaşa Susurluk Karacabey Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin ilçeye doğalgaz arzı sağlayabilmek için tesis edilmiş veya edilecek olan bölge regulatörleri alanlarının imar değişiklikleri ve yer tahsisi yapılabilmesi için verdiği dilekçesinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oybirliğiyle;

10-Yapılan gizli oylama sonucunda Erdoğan ÖZSEYHAN ve Coşkun GÜNHAN'ın Encümen Üyeliklerine seçilmelerine oyçokluğuyla;

11-Hüseyin İÇÖZ, Erhan DUYMAZ, Erdoğan ÖZSEYHAN, Adnan YALÇINKAYA ve İbrahim PAMUKÇU'nun Plan ve bütçe komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle;

12-Erkan PAZARCIK, Fahrettin ŞENER, İsmail ÇAKIR, İzzet ÖZDEMİR ve Bülent KARAKILIÇ'ın imar komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle;

13-Erkan PAZARCIK,Erdoğan ÖZSEYHAN,İsmail ÇAKIR,Coşkun GÜNHAN ve Nakşibendi ÖZTÜRK'ün tarife komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle;

14-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesinin uygulanmasına yönelik parselasyon planlarının Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması/yaptırılması ve 14.06.2014 tarih ve 29030 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. maddesinin 2. bendine göre Meclisinde onaylanması yönünde 5216 Sayılı Kanunun 27. maddesi çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisine 1 yıl süreyle yetki verilmesine oybirliğiyle;

15- Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçenin Yeni mahalle 21 ada 5 nolu parselinde mevcut 36.264 m2 yüzölçümlü park,Susurluk Belediye Meclisinin 05.03.2016 tarih ve 2016/56 sayılı kararı ile, üzerindeki büfe,çay bahçesi,satış birimi ve tesisler ile birlikte 25 yıllığına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tahsis edilmiş olup, adı geçen kararın iptal edilerek tahsisin kaldırılmasına oybirliğiyle;

Karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                          İsmail ÇAKIR                         Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                                      Katip                                            Katip