09.10.2017 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 09.10.2017
Karar No : 2017/9


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Meclis Başkanı
Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, İzzet ÖZDEMİR , Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin UÇAR (İZİNLİ)

 


Susurluk Belediye Meclisinin 09.10.2017 tarihli olağan oturumunda, 15 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Mülkiyeti Belediyemize ait Odalıdam mahallesi 102 ada 2 parselde mevcut 20.300 m2 tarlanın satış talebinin oybirliği ile reddine ,

3-Mülkiyeti Belediyemize ait Demirkapı mahallesi 0 ada 1818 parselde mevcut 8.029 m2 tarlanın satış talebinin oyçokulğuyla kabulüne,

4-Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni mahalle 13 ada 22 parselde mevcut 11,94 m2 arsanın satış talebinin oybirliği ile kabulüne ,

5- 2018 yılı harç ve ücret tarifelerinin, Tarife Komisyonu raporu doğrultusunda “Yeniden Değerleme Oranı” miktarınca arttırılmasına oybirliğiyle,

6-2018 mali yılı bütçesinin birbirine denk olarak 29.500.000,00-TL ( YirmiDokuzMilyonBeşYüzBin TL) olarak belirlenmesine oybirliğiyle,

7- Mülkiyeti belediyemize ait Danaveli Mahallesi 105 Ada 5 Parselde 481,03 m², 105 Ada 6 Parselde 493,75 m², 105 Ada 7 Parselde 514,75 m², 105 Ada 8 Parselde 418,40 m², 105 Ada 10 Parselde 455,73 m² arsa vasfındaki taşınmazlar ile mülkiyeti belediyemize ait Kiraz Mahallesi 104 Ada, 2 parselde, 12.050,00 m² tarla vasfındaki taşınmazı satın alma talepleri ile ilgili konunun Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edilmesine oybirliğiyle,

8- Mülkiyeti belediyemize ait Kocapınar Mahallesi 112 Ada 16 Parselde mevcut, 833,11 m², arsa vasfındaki taşınmazın satın alma talebi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edilmesine oybirliğiyle,

9-5393 sayılı belediye kanununun 18.maddesi b fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği' nin 36.maddesine istinaden ödeneği yetersiz kalan gider kalemleri için aktarma işlemlerinin yapılmasına oybirliğiyle,

10- Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çerçevesinde 2018 yılı için fiyat tarifelerinin belirlenmesi konusunun Tarife Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

11- Mülkiyeti Belediyemize ait Beyköy mahallesi 102 ada 3 parselde kayıtlı tarla vasfında bulunan 15.824,55 m2 yüzölçümlü taşınmazın Bamuba Tarım Ürünleri Seracılık Gıda İnş.Turzm.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından satın alınma talebi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edilmesine oybirliğiyle,

12- Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü'nün 13.08.2017 tarih ve 262515 sayılı yazısına istinaden, belediyemize ait 7 adet taşınmazın kamulaştırılması için teklif edilen 287.797,81.-TL'nin Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonları raporunda, çevrede yapılan inceleme sonucu düşük olduğu, bu tutara itiraz etmenin uygun olacağına karar verildiğinden, komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine ve adı geçen tutara itiraz edilmesine oybirliğiyle,

13-Belediyemize ait Yıldız büfenin müstecirinin kira sözleşmesinin fesih edilerek uzun süreli bir kira sözleşmesi için aynı yerin yeniden ihaleye çıkarılması talebi ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ'ün önergesinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

14- Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU 'nun sözlü önergesi doğrultusunda ilçemizde mevcut trafik sorunlarının çözümü için bütün Meclis üyeleri, ilçemiz sivil toplum kuruluşları, Ukome temsilcisinin katılacağı geniş katılımlı bir komisyon kurulmasına ve Belediye Meclis Üyeleri İzzet ÖZDEMİR,Coşkun GÜNHAN,Adnan YALÇINKAYA imzalı önergedeki konuların da bu komisyonda görüşülmesine oybirliğiyle,

15- 14-16 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kıbrıs gezisine, ilçemize bağlı 38 mahalle muhtarı,7 Belediye Meclis üyesi ve 1 Belediye personelinin katılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesi uyarınca, uçak bileti,transfer ücreti ve günlük yasal harcamalarının belediye bütçesinden karşılanmasına oybirliğiyle karar verildi.


Hüseyin HIZLIOĞLU                           İsmail ÇAKIR                       Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                        Katip                                      Katip