02.11.2017 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 02.11.2017
Karar No : 2017/10


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Meclis Başkanı
Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, İzzet ÖZDEMİR Hüseyin UÇAR, Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar:

 


Susurluk Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarihli olağan oturumunda, 11 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Mülkiyeti Belediyemize ait Danaveli mahallesi 105 ada 5 parselde 481 m2, 105 ada 6 parselde 493 m2, 105 ada 7 parselde 514 m2, 105 ada 8 parselde 418 m2, 105 ada 10 parselde 455 m2 arsa vasfındaki taşınmazların satış talebinin yerinde incelenmek üzere tekrar Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

3- Kiraz mahallesi 104 ada 2 parselde mevcut 12.050 m2 tarla vasfındaki taşınmazların satış
talebinin yerinde incelenmek üzere tekrar Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

4-Mülkiyeti Belediyemize ait Kocapınar mahallesi 112 ada 16 parselde mevcut 833 m2 arsa vasfındaki taşınmazın satın alma talebi ile ilgili konunun, detaylı ve yerinde incelenmek üzere komisyonca ek süre istendiğinden, tekrar Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

5-2018 yılı evsel katı atık fiyatlarının, 2017 yılı fiyatları üzerinden %6 oranında arttırılarak, ekli tabloda olduğu şekilde ; 2017 yılında ilçe merkezinde uygulanan 2,11.-TL ücretin KDV dahil 3,00.-TL'ye, kırsal mahallelerde uygulanan 0,53.-TL ücretin KDV dahi1 1,50.-TL'ye çıkartılmasına, ibadet yerleri,halk kütüphanesi,eğitim ve öğretim kurumları ile şehit yakınları,gazi ve engelliler grubu için tarifenin 0 (sıfır) olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

6-Mülkiyeti Belediyemize ait, Beyköy mahallesi 102 ada 3 parselde kayıtlı tarla vasfında bulunan 15.824 m2 taşınmazın satış talebinin yerinde incelenmek üzere tekrar Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

7-Plan ve Bütçe Komuisyonu raporu doğrultusunda, Belediyemize ait İstasyon cad. No:65'deki Park Büfenin müsteciri kira sözleşmesini fesh edeceğinden, yeniden ihaleye çıkarılarak 10 yıllığına kiraya verilmesinin uygun olduğuna oybirliğiyle;

8-Marmara Belediyeler Birliği'ne üye olunmasının reddine oyçokluğuyla;

9- İlçemiz Kışla Mahallesi 140 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazlarının kamu lehine ayrılmış yeşil alan kaldığından kamulaştırılmasını talep eden, Nebiye ENGİN ve Samiye ÇALIŞKAN`ın taleplerine bahse konu olan yerin 5 yıllık kamulaştırma programına alındığı anlaşıldığından, kamulaştırmanın Belediye Encümenince yapılmasına oybirliğiyle;

10-Manres Elektrik Üretim A.Ş.’nin, irtifa hakkı ve muhtelif noktalardan geçiş hakkı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

11- Mülkiyeti belediyemize ait Gürece Mahallesi 123 Ada 105 Parsel, 11.100,00 m² arsayı satın alma talebinde bulunan Sebahattin KARADAYI'nın talebinin, Plan ve Bütçe ile İmar ortak Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

12- Belediye Meclis Üyesi İsmail ÇAKIR'ın önergesi olan, Susurlular Vakfı'na Susurluk Ayranevi' nin tahsisi konusunun, Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                      İsmail ÇAKIR                       Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                    Katip                                     Katip