04.12.2017 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 04.12.2017
Karar No : 2017/11


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Meclis Başkanı
Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar: İzzet ÖZDEMİR (İZİNLİ)

 


Susurluk Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarihli olağan oturumunda, 9 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle,

2- Mülkiyeti Belediyemize ait, Beyköy mahallesi 102 ada 3 parselde kayıtlı tarla vasfında bulunan 15.824 m2 taşınmazın satış talebinin kabulüne oy çokluğuyla,

3-Mülkiyeti Belediyemize ait Kocapınar mahallesi 112 ada 16 parselde mevcut 833 m2 arsa vasfındaki taşınmazın satın alma talebinin kabulüne oybirliğiyle,

4- Mülkiyeti belediyemize ait Gürece Mahallesi 123 Ada 105 Parsel, 11.100,00 m² arsayı satın alma talebinin,Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu ortak raporunda detaylı inceleme yapmak üzere ek süre verilmesi istendiğinden, tekrar Plan ve Bütçe ile İmar ortak Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

5- Kiraz mahallesi 104 ada 2 parselde mevcut 12.050 m2 tarla vasfındaki taşınmazların satış
talebinin detaylı incelenmek üzere tekrar Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait Danaveli mahallesi 105 ada 5 parselde 481 m2, 105 ada 6 parselde 493 m2, 105 ada 7 parselde 514 m2, 105 ada 8 parselde 418 m2, 105 ada 10 parselde 455 m2 arsa vasfındaki taşınmazların satış talebinin detaylı incelenmek üzere tekrar Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

7- Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Yeni mahalle İstasyon caddesi sonunda, Bursa-Balıkesir karayolu kesişiminde bulunan taşınmazın ihtiyaç sahibi ailelerin ve bireylerin yemek ihtiyacını karşılama hizmetinde kullanılmak amacıyla, bedelli olarak ve 20 yıllığına, İçişleri Bakanlığı'ndan onay alınmak suretiyle “Susurluklular Vakfı” na tahsis edilmesi ve alınacak bedelin de Belediye Encümenince belirlenmesine,yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU 'na yetki verilmesine oybirliğiyle,

8- 5393 sayılı belediye kanununun 18.maddesi b fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği' nin 36.maddesine istinaden ödeneği yetersiz kalan gider kalemleri için aktarma işlemlerinin yapılmasına oybirliğiyle,

9- Manres Elektrik Üretim A.Ş' nin ilçemiz hudutları içerisinde kalan ve enerji üretilmesi amacıyla kuracağı tesislerde belediyemize ait yerlerde irtifa hakkı kurulmasının ve muhtelif noktalardan geçiş hakkı verilmesinin ve bedelli tahsis yapılmasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.


Hüseyin HIZLIOĞLU                            İsmail ÇAKIR                       Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                          Katip                                     Katip