03.01.2018 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 03.01.2018
Karar No : 2018/1


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU,, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar: Nakşibendi ÖZTÜRK (İZİNLİ)

 

Susurluk Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli olağan oturumunda, 13 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle,

2- Yapılan gizli oylama sonucunda Denetim Komisyonu üyeliklerine; 1- Hüseyin İÇÖZ, 2- Mehmet KARDAŞ, 3- Erhan DUYMAZ, 4- Adnan YALÇINKAYA ve 5- İbrahim PAMUKÇU 'nun seçilmelerine oybirliğiyle,

3- Meclis toplantılarının her ayın 2. işgünü olarak belirlenmesine oybirliğiyle,

4-Meclis tatil ayının Haziran ayı olarak belirlenmesine oybirliğiyle,

5- Meclis Başkan ve üyelerine,2018 yılı için meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle,

6- 2018 mali yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara, 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi amir hükmüne göre 4. derecedeki memura ödenen miktar üzerinden harcırah verilmesine oybirliğiyle,

7-6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1. maddesi uyarınca, fabrika, imalathane,mağaza,dükkan,yazıhane,büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlerin öğle dinlenme saatlerinin 12.30- ile 13.30 saatleri arasında yapılmasına oybirliğiyle,

8-Belediyemizde 216 adet memur kadrosu mevcut olup;12.01.2008 tarih ve 26754 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 216x20:100=43,2=43 geçici işçinin, 2018 yılı içerisinde 6 aydan fazla olmamak üzere çalıştırılmasına oybirliğiyle,

9- Mülkiyeti Belediyemize ait Danaveli mahallesi 105 ada 5 parselde 481 m2, 105 ada 6 parselde 493 m2, 105 ada 7 parselde 514 m2, 105 ada 8 parselde 418 m2, 105 ada 10 parselde 455 m2 arsa olmak üzere toplam 5 adet arsa vasfındaki taşınmazların satışına oy çokluğuyla,

10- Mülkiyeti belediyemize ait Gürece Mahallesi 123 Ada 105 Parselde mevcut 11.100,00 m² arsanın satışına oy çokluğuyla,

11-Mülkiyeti Belediyemize ait, Kiraz mahallesi 104 ada 2 parselde mevcut 12.050 m2 tarla vasfındaki taşınmazın satışına oy çokluğuyla,

12- 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca 49 yıllığına üretim lisansı verilen Manres Elektrik Üretim A.Ş' ye, ilçemiz Günaydın,Balıklıdere, Yağcıköy, Dereköy,Karapürçek mahallesinde mevcut,belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, ekli listede bilgileri mevcut olan ve yol olarak kullanılan taşınmazların ve Belediyemize ait Dereköy mevkiinde bulunan 681 parselde 8500,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 1293,20 m2'lik kısmı enerji nakil hattı güzergahında kaldığından, bu kısmın üzerinde amacı dışında kullanılmamak ve bedeli Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek irtifak hakkı bedelinin ödenmek şartı ile 30 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesine oybirliğiyle,

13- Susurluk Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 2017/90 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 2018 yılı evsel katı atık ücret tarifesine “su okuma döneminde su tüketimi olmayan mesken/işyerinden katı atık (çöp toplama) bedeli tahsil edilmemesine” hükmünün eklenmesine oybirliği ile karar verildi.


Hüseyin HIZLIOĞLU                       İsmail ÇAKIR                           Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                   Katip                                          Katip