03.06.2014 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C. SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 03.06.2014 Karar No : 2014/7

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLUBelediye Başkanı .

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ.

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 Susurluk Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarihli olağan oturumunda gündem uyarınca 7 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1- Asmalıdere Mahallesi gölet projesi kapsamında, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun (D.4650) 30. maddesine istinaden kamulaştırılması için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına devrine ve bu hususta her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU' nun yetkili kılınmasına, 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca oybirliğiyle;

 

2- Susurluk Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesinin kabülüne oybirliğiyle,

 

3- İçkili yer bölgesinin tespiti ile ilgili imar komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

 

4- Hüseyin İÇÖZ' e ait, "Susurluk Turizm Akaryakıt İnşaat Tesis İşletmeciliği ve Gıda Sanayi Limited Şirketi" nin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (i) bendi hükmü uyarınca şartsız ve bedelsiz olarak hibe yoluyla devralınmasına, devir işlemleri ve şirket üzerinde yapılacak değişiklikler ile Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına ve şirketi temsil ve ilzam etmek üzere münferit imzası ile Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU' nun yetkilendirilmesine oyçokluğuyla,

 

 

5- Norm kadro ve ekli cetvellerin kabulüne oyçokluğuyla,

 

6- Daha önce 3194 sayılı imar kanunu kapsamında 18. madde uygulaması yapılan ve Belediyemizin de hisselerinin bulunduğu vatandaşlarımıza ait olan, bazı kamu kurum / kuruluşları (SGK, Vergi Dairesi, vb.) tarafından üzerlerine haciz konulmuş olan taşınmazların satışı için Encümene yetki verilmesine oybirliğiyle,

 

7- İlçemiz Yeni Mahallesinde bulunan Hikmet Hanım Sokak' ın adının Naci Subaşı Sokak olarak değiştirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle,

 

karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                                                         İsmail ÇAKIR                                                   Mehmet KARDAŞ

Belediye Başkanı                                                                                      Katip                                                                           Katip