05.05.2014 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C. SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 05.05.2014

Karar No : 2014/6

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLUBelediye Başkanı .

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ.

Toplantıda Bulunmayanlar:

 Susurluk Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarihli olağan oturumunda gündem uyarınca 9 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

  1. 1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle,

 

2- Kesin hesapların, plan ve bütçe komisyonuna havelesine oybirliğiyle,

 

3- Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle,

 

4- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti asil üyeliğine meclis üyesi Erhan DUYMAZ' ın, yedek üyeliğe de İzzet ÖZDEMİR' in, İlçemizde Tüketici Örgütü bulunmadığından tüketici temsilcisi olarak da asil üyeliğe Ayhan ÇETİN’ in, yedek üyeliğe de Saffet ŞEN’ in seçilmelerine oybirliğiyle,

 

5- Kısmi zamanlı veteriner çalıştırılması konusunun haziran ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliğiyle,

 

6- 6360 sayılı kanunun 1. maddesinin 1. fıkraları ile kurulan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri gereğince Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi gereken hizmetlerde aksama olmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, bu hizmetlerin Belediyemizce yapılabilmesi, bahse konu hizmetler nedeniyle oluşacak giderlerin de belediyemizce yapılması, (yatırım gerektiren hizmetler ve hizmet alımı yoluyla personel istihdamı da dahil olmak üzere personel alınması hallerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığından onay alınması şartıyla); vatandaşlarımızca Büyükşehir Belediyesine ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, kira, vb. gelirlerin Belediyemizce tahsil edilebilmesi İlçemizde veya İlçemiz sınırları içinde faaliyet göstermekte iken 6360 sayılı kanun gereğince tüzel kişiliği sona eren Belediyelerimizin personeli iken Balıkesir Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı ile Büyükşehir Belediyesine devredilen personeller ile yine aynı Belediyelerin kullanımında iken komisyonca Büyükşehir Belediyesine devredilen iş makinesi, taşıt, araç ve gereçlerin İlçemiz sınırları dahilinde Büyükşehir Belediyesince yerine getirilmesi gereken hizmetlerin ifasında çalıştırılması; bahse konu hizmetler nedeniyle oluşacak giderlerin de Belediyemizce yapılması, yapılan tahsilatlar ile giderlerin mahsup yoluyla hesaplaşılması ve arada oluşan farkın borçlu tarafça alacaklı tarafın hesaplarına aktarılması hususlarında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle,

 

7- Erkan PAZARCIK, Erdoğan ÖZSEYHAN, İsmail ÇAKIR, İbrahim PAMUKÇU ve Hüseyin UÇAR' ın tarife komisyonuna seçilmelerine ve tarifelerin, tarife komisyonuna havalesine oybirliğiyle,

 

8- Ek bütçe yapılması konusunun plan ve bütçe komisyonuna havalesine oybirliğiyle,

 

9- İçkili yer bölgesinin yeniden tespit edilmesi konusunun imar komisyonuna havalesine oybirliğiyle,

karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                                                       İsmail ÇAKIR                                                      Mehmet KARDAŞ

Belediye Başkanı                                                                                      Katip                                                                              Katip