09.05.2014 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C. SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 09.05.2014 Karar No : 2014/6-2

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLUBelediye Başkanı .

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ.

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 Susurluk Belediye Meclisinin 09.05.2014 tarihli olağan oturumunda gündem uyarınca 3 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1- 2013 mali yılına ait kesin hesapların Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda Gelir ve Gider Bütçesi bir birine denk olarak 20.800.000,00-TL olarak hazırlanmış olup, 2013 mali yılı Kesin hesabının madde madde okunup bölüm bölüm oylanmak sureti ile kabulüne oy birliğiyle;

 

2- 6360 sayılı kanun gereğince öngörülen giderler 05.8.5.02 Büyükşehir belediyelere ayrılan paylar 2.300.000,00-TL. Öngörülen gelirler 03.6.1.99 diğer taşınmaz kira gelirleri 500.000,00-TL, 05.9.1.06 kişilerden alacaklar 1.500.000,00-TL, 06.1.5.01 arsa satışı 300.000,00 olmak üzere bütçenin toplam 2.300.000,00-TL revize edilerek Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda ek bütçe oluşturulmasına oybirliğiyle,

 

3- Tarife Komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle,

karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                                                     İsmail ÇAKIR                                                            Mehmet KARDAŞ

Belediye Başkanı                                                                                      Katip                                                                                     Katip