02.04.2015 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

 T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 02.04.2015

Karar No          : 2015/4

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı . 

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.04.2015 tarihli olağan oturumunda gündem uyarınca 12 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Yapılan gizli oylama sonucunda Erdoğan ÖZSEYHAN ve İzzet ÖZDEMİR'in encümen üyeliklerine seçilmelerine oyçokluğuyla;  

3- Hüseyin İÇÖZ, Erhan DUYMAZ, Erdoğan ÖZSEYHAN,  Adnan YALÇINKAYA ve İbrahim PAMUKÇU'nun Plan ve bütçe komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle;

4- Erkan PAZARCIK, Fahrettin ŞENER, İsmail ÇAKIR, Hüseyin UÇAR ve Bülent KARAKILIÇ'ın imar komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle;

5- Erkan PAZARCIK,Erdoğan ÖZSEYHAN,İsmail ÇAKIR,Coşkun GÜNHAN ve Nakşibendi ÖZTÜRK'ün tarife komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle,

6- 2014 Yılı faaliyet raporunun kabulüne oyçokluğuyla;

7- Denetim Komisyonu raporu okundu.

8- G.İ.H. Sınıfından 3 derecelik Fen İşleri Müdürü kadrosunun iptali ile G.İ.H. Sınıfından 1 derecelik Fen İşleri Müdürü kadrosunun ihdasına,S.H.S. Sınıfından 11 derecelik Sağlık Memuru kadrosunun iptali ile, S.H.S. Sınıfından 2 derecelik Sağlık Memuru kadrosunun ihdası ile ekli cetvellerinin tastikine oybirliğiyle;

9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü,Kırsal Hizmetler Müdürü ve İşletme ve İştirakler Müdürü kadrosuna yapılan atamalar ile ilgili 5393 Sayılı Kanun 49. maddesi uyarınca bilgi verildi.

10-Susurluk Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları 96-v maddesine ilave olarak “yaz saati uygulaması gerçekleştiğinde, pazarcılar pazar yerine saat: 06.00'dan önce herhangibir mal veya eşya getirmeyecek, akşam da saat: 21.00'de pazar yerini boşaltacaktır.” ibaresinin eklenmesine,yine Susurluk Belediyesi Emir ve Yasaklarına “96. maddenin fıkralarından herhangi birisine 3 (üç) defa aykırı hareket eden pazarcının pazar yeri iptal edilir.” hükmünün 96-ee maddesi olarak eklenmesine oybirliğiyle;

11- Plan  ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunun ortak raporu doğrultusunda, Arif Hüseyin ALTUNBAŞ'a ait 531 ada 1 nolu parselde 1452 m2 yerin Belediyemizce satın alınmasına oybirliğiyle; 

12- 20 maddeden oluşan ”Susurluk Belediyesi Yardım Yönetmeliği” nin kabulüne oybirliğiyle;

13-İlçemiz Karşıyaka mahallesi 383 ada 28 parselin önünde oluşacak isimsiz sokağa “Eşref Kalaycı” ismi verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

14- Mart ayı Meclis toplantısında alınan karar gereği, ilçemiz cadde ve sokaklarında, esnaflarımızın işyerleri önündeki yerleri kullanması için alınan kararda, kahvehane esnafının karar dışında tutulması ile ilgili,Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün önergesinin,Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

15-2015 yılı içinde inşaat ruhsatı alınarak ve %90 nispetinde yapılaşması tamamlanan imar adalarında, imar yönetmeliği esaslarına göre, bina otoparkı yapılması mümkün olmayan gayrimenkullerin ruhsat işlemlerinde, otopark işlemlerinin ek listeye göre tahsil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                               İsmail ÇAKIR                                  Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                            Katip                                               Katip