05.05.2015 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 05.05.2015

Karar No          : 2015/5

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı . 

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR,Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

 

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarihli olağan oturumunda,6 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- 2014 mali yılı kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, 11 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak toplantıda görüşülmesine oybirliğiyle;

 

2- Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda kahveci esnaflarımızın işyerlerinin önüne birer sıra sandalye çıkarmalarına fakat hiçbir şekilde masa çıkarmamalarına ve işgaliye ücreti alınmamasına,diğer işkolu faaliyetinde bulunan esnaflarımızdan dükkanlarının önünü kullanmak istemeyenlerden veya geçici olarak kullananlardan işgaliye ücreti alınmamasına oybirliğiyle;

 

3-İmar Komisyonu raporu doğrultusunda, ilçenin Karşıyaka mahallesi 383 ada 28 nolu parselde bulunan taşınmaz Eşref KALAYCI tarafından öğrenci yurdu yapılmak üzere “Susurluk Tahsil Çağındaki Talebeler Yardım Derneği “ne bağışlanmış olup, inşaat tamamlandığında ilgili parselin önünde oluşacak isimsiz sokağa “Eşref Kalaycı Sokak” ismi verilmesine oybirliğiyle;

 

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Demirkapı mahallesi 1818 parselinde mevcut, 8.029 m2 tarlanın satılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

5- Mezarlıklar Müdürü kadrosuna yapılan atama ile ilgili bilgi sunuldu.

 

6- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince G.İ.H. Sınıfından 2 derecelik Mezarlıklar Müdürü kadrosunun iptali ile G.İ.H. Sınıfından l derecelik Mezarlıklar Müdürü kadrosunun ihdası ve ekli cetvellerin tastikine oybirliğiyle karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                               İsmail ÇAKIR                              Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                 Katip                                       Katip