29.06.2015 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 29.06.2015

Karar No          : 2015/7

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı . 

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR,Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

 

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 29.06.2015 tarihli olağanüstü oturumunda,10 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Odalıdam mahallesi 105 ada 1 parselde mevcut 750 m2 arsa ve yine aynı mahalle 102 ada 2 parselde 20.300 m2 tarlanın satılmasına oyçokluğuyla;

 

2- Mülkiyeti Belediyemize ait, Kepekler mahallesi Keten Islığı mevkiinde tapunun 46 ve 48 parsellerinde kayıtlı 83.300 m2 ve 45.550 m2 olmak üzere toplam 2 adet taşınmazın 10 yıllığına kiraya verilmesine oybirliğiyle;

 

3-İlçemiz 50K-IV d pafta 1/1000 lik uygulama imar planının dini tesis alanı olarak tadil edilmesine oybirliğiyle;

 

4-İlçemiz 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının revizyonunun yapılabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından yetki alınmasına oybirliğiyle;

 

5- Belediye Başkanlığı sırasında ilçemize büyük hizmetleri dokunmuş Tahsin BOZOĞLU ile ilçemizde Belediye Başkanlığı yapıp vefat eden diğer Belediye Başkanları ve Milletvekillerimizin adlarının ilçemiz cadde ve sokaklarına verilmesi ile ilgili olarak, ailelerinden teklifler geldiğinde değerlendirilmesine oyçokluğuyla;

 

6- İlçemiz Ilıcaboğazı mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 774 ve 775 parsel nolu taşırnmazların Şura Turizm Ltd.Şti. Tarafından turizm amaçlı yatırım yapılmak üzere satın alma talebi mevcut olup, adı geçen taşınmazların satışının yapılmasına oybirliğiyle;

 

7- İ20a18b 2a-İ20 a 18 2c-İ20a 18b 2b İmar paftalarında tadilat ve yan yol yapılmasına oybirliğiyle;

 

8- 6360 Sayılı “Onüç ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca Balıkesir ili Büyükşehir olup,Karapürçek belde belediyesi kapanarak ilçemize  mahalle olması sebebiyle, halihazırda olan içkili yer bölgesinin tamamen iptaline oybirliğiyle;

 

9- Belediyemize ait 141 ada 49 parseldeki (emlak değeri 8,467 TL olan 155 m2) taşınmaz ile mülkiyeti Samiye Çalışkan ve Nebiye Engin adına kayıtlı 140 ada 8 parsel nolu (emlak değeri 56.518 TL olan 269 m2) taşınmazın takas yapılmasının oyçokluğuyla reddine;

 

10-2015 mali yılı bütçesine 4.000.000,00.-TL birbirine denk gelir ve gider ek bütçe yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                              İsmail ÇAKIR                              Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                            Katip                                           Katip