02.09.2015 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 02.09.2015

Karar No          : 2015/9

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı . 

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ , Fahrettin ŞENER Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ,  Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar:  Coşkun GÜNHAN (İzinli)

 

 

 

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarihli olağan oturumunda,11  adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın  kabulüne oybirliğiyle;

 

2-  İlçemiz Yeni mah. 50 K IV D paftada, 1/1000 uygulama imar planının dini tesis alanı olarak tadil edilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisinden uygun görüş alınmasına oybirliğiyle;

 

3- İlçemiz Orta mahallesinde tapunun 4947 Bd,4947 Bc paftalar ,480 ada 21 parsel (389 m2), 43 parsel (77 m2) ,57 parsel (379 m2), 58 parseller (273,97 m2) , 49 K-I b imar paftasında konut alanı olarak planlanmış olup, “kat ve emsal artışı park alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin imar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

4- Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in 13. maddesi gereğince, Belediyemizde boş olarak bulunan 3 adet işçi kadrosunun iptal edilerek ,3 adet Operatör kadrosunun ihdasına ekli cetvellerin tastikine oybirliğiyle;

 

5-”Katı Atık Toplama ve Bertaraf Ücreti”nin Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonunun raporu doğrultusunda Yol Ücreti 1 km. 2,00.-TL, 1 ton 40,00.-TL (Ücretler peşin olarak tahsil edilir,Fiyatlara KDV ilave edilecektir.) olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

 

6- Belediyemiz 2016 yılına ait Harç ve Ücret Tarifesinin belirlenmek üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

7-2016 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

8- Görülen ihtiyaç üzerine tertipler arası aktarma yapılmasına oybirliğiyle;

 

9- Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in 11. maddesi gereğince G.İ.H. Sınıfından l derecelik Mezarlıklar Müdürü kadrosunun iptali ile,G.İ.H. sınıfından l derecelik Park ve Bahçeler Müdürü kadrosunun ihdası ve ekli cetvellerin tastikine oybirliğiyle;

 

10-Belediye Meclis Üyesi Nakşibendi ÖZTÜRK'ün minibüs duraklarının üzerinin kapatılması ile ilgili önergesinin  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

11-Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün ilçemiz Karşıyaka mahallesi 383 ada 28 parselde inşaatı devam eden “Susurluk Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği” öğrenci yurdu inşaatının, eğitim faaliyetlerine destek olması amacıyla işgaliye harcı ve harfiyat ücretinin kaldırılması ile ilgili önergesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                    İsmail ÇAKIR                           Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                     Katip                                            Katip