02.10.2015 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 02.10.2015

Karar No          : 2015/10

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı . 

Üyelerden;  İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ , Fahrettin ŞENER Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN  Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: Erkan PAZARCIK

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.10.2015 tarihli olağan oturumunda,8  adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın  kabulüne oybirliğiyle;

 

2-  İlçemiz Orta mahallesinde, tapunun 4947 Bd pafta,4947 Bc paftalar,480 ada 21 parsel (389 m2), 43 parsel  (77 m2), 57 parsel (279 m2), 58 parsel (273,97 m2), 49  K-I b imar planı paftasında konut alanı olarak planlanmış olup, “ kat ve emsal artışı-park alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin kabulüne oyçokluğuyla;

 

3-2016 yılı harç ve ücret tarifesinin, tarife komisyonu raporunda olduğu şekliyle kabulüne oybirliğiyle;

 

4-2016 mali yılı bütçesinin birbirine denk olarak 29.000.000,00-TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

 

5-Park Bahçeler Müdürü kadrosuna yapılan atama ile ilgli Meclise bilgi sunuldu. 

 

6- Tertipler arası 1.021.955,00-TL aktarma yapılmasının kabulüne oybirliğiye;

 

7-Takas ile ilgili Nebiye Engin'e ait dilekçenin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

8- Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ'ün Susurluk Belediyesi'nde halen çalışmakta olan ve önceden çalışarak emekli olmuş personelin Belediye tesislerinden belirli bir indirim oranında yararlanmaları ile ilgili önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle; 

 

karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                      İsmail ÇAKIR                        Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                    Katip                                    Katip