05.04.2014 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C. SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 05.04.2014 Karar No : 2014/5

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı .

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ.

Toplantıda Bulunmayanlar: 

Susurluk Belediye Meclisinin 05.04.2014 tarihli olağan oturumunda gündem uyarınca 12 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis 1. Başkan vekili olarak Hüseyin İÇÖZ' ün, 2. Başkan vekili olarak da Hayri ERÖZ' ün seçilmesine oyçokluğuyla;

3- Yapılan gizli oylama sonucunda İsmail ÇAKIR ve Mehmet KARDAŞ' ın asil, Erkan PAZARCIK ve Bülent KARAKILIÇ' ın yedek Meclis katipliklerine seçilmelerine oyçokluğuyla;

4- Yapılan gizli oylama sonucunda Erdoğan ÖZSEYHAN ve Hayri ERÖZ' ün encümen üyeliklerine seçilmelerine oyçokluğuyla;

5- Hüseyin İÇÖZ, Erhan DUYMAZ, Erdoğan ÖZSEYHAN, Nakşibendi ÖZTÜRK ve Adnan YALÇINKAYA' nın Plan ve bütçe komisyonuna seçilmelerine oyçokluğuyla;

6- Erkan PAZARCIK, Fahrettin ŞENER, İsmail ÇAKIR, Hayri ERÖZ ve Hüseyin UÇAR' ın imar komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle;

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ' ün aylık ödeneğinin net 3.730,00-TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

8-Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliğine, Fahrettin ŞENER' in asil, Bülent KARAKILIÇ' ın yedek üye olarak seçilmelerine oybirliğiyle;

9- Üyesi bulunduğumuz Ege Belediyeler Birliğinden çıkılmasına oybirliğiyle;

10- 2013 Yılı faaliyet raporunun kabulüne oybirliğiyle;

11- Belediyemiz Zabıta personeline fazla çalışma ücreti verilmesi konusunun plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12- Denetim Komisyonu raporu okundu.

13-Yapılan gizli oylama neticesinde; Çiftçi Malları Koruma Meclisi asil üyeliklerine, Şevket SÖNMEZ, Halil DEMİREL, Mesut AKGÜN, Birol ÇELİK, Mütekebbir GÜR. Yedek: Fahrettin GÜNEY, Hüseyin KIRBAŞLAR, Cemal KATAR, Latif CURA, Mustafa TİNİAYTORUN. Murakabe Heyeti asil: Özkan GÜRKÖK, Fikri EREN, Mustafa KARADENİZ, Metin YILDIRIMER, Selahattin SÖYLER. Yedek: Hasan Basri BULUT, Birol EFU, Hüseyin CAN, Şükrü GÜR ve Ali AVCI' nın seçilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.

Hüseyin HIZLIOĞLU                                                             İsmail ÇAKIR                                                                   Mehmet KARDAŞ

Belediye Başkanı                                                                             Katip                                                                                         Katip