04.04.2016 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 04.04.2016

Karar No          : 2016/4

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLUBelediye Başkanı . 

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli olağan oturumunda gündem uyarınca 19 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 

2- Yapılan gizli oylama sonucunda Erdoğan ÖZSEYHAN ve Adnan YALÇINKAYA'nın Encümen Üyeliklerine seçilmelerine oyçokluğuyla;  

 

3- Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis 1. Başkan Vekilliğine Hüseyin İÇÖZ, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Hayri ERÖZ'ün seçilmelerine oyçokluğuyla;

 

4- Yapılan gizli oylama sonucunda, İsmail ÇAKIR ve Mehmet KARDAŞ'ın asil, Erkan PAZARCIK ve Bülent KARAKILIÇ'ın yedek Meclis Katibi olarak seçilmelerine oyçokluğuyla;

 

5- Hüseyin İÇÖZ, Erhan DUYMAZ, Erdoğan ÖZSEYHAN,  Adnan YALÇINKAYA ve İbrahim PAMUKÇU'nun Plan ve bütçe komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle;

      

6- Erkan PAZARCIK, Fahrettin ŞENER, İsmail ÇAKIR, İzzet ÖZDEMİR ve Bülent KARAKILIÇ'ınimar komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle;

 

7- Erkan PAZARCIK,Erdoğan ÖZSEYHAN,İsmail ÇAKIR,Coşkun GÜNHAN ve Nakşibendi ÖZTÜRK'ün tarife komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle,

 

8- 2015 Yılı faaliyet raporunun kabulüne oyçokluğuyla;

 

9- Denetim Komisyonu raporu okundu.

 

10-Karesi Belediye Başkanlığından 1 adet sıkıştırmalı çöp kamyonunun 1.000,00.-TL bedel ile satın alınmasına oybirliğiyle;

 

11-”Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev,Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” nin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

12- 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik” in 7 inci maddesi uyarınca, anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygunluğunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurularak, hazırlanacak komisyon raporunun Belediye Meclisine sunulmasına oybirliğiyle;

 

13- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in 11. Maddesi gereğince Susurluk Belediye Meclisinin 02/09/2015 tarih ve 2015/81 sayılı kararı ile ihdas edilen G.İ.H sınıfından münhal bulunan 1 derecelik Park ve Bahçeler Müdürü kadrosunun iptali ile G.İ.H sınıfından 1 derecelik Strateji Geliştirme Müdürü Kadrosunun ihdası ve ekli cetvelin tasdikine oybirliğiyle; 

 

14- Susurluk Belediye Meclisinin 02.10.2014 tarih ve 2014/71 sayılı kararı ile almış olduğu "Belediyemize ait mahallelerde, yağmur suyu şebekesi ve projelendirmesi ve yapım işini Baski Genel Müdürlüğüne yaptırdığımızda, yağmur sularının uzaklaştırılması, bununla ilgili tesislerin yapılması, işletilmesi için gerekli harcamaların Belediyemizce karşılanması " kararının iptal edilerek bundan sonra yapılacak uygulamaların Belediye imkanları çerçevesinde gerçekleştirilmesine oybirliğiyle;

 

15-Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu "İmkan Bizden Oynamak Sizden" futbol turnuvasında ilçemiz Yeni mahalle spor takımı şampiyon olmuş olup, lgili takımın futbolcuları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Almanya'da Borussia Dortmunt futbol müsabakasına götürüleceğinden, takım hocası Rıdvan KARACA'nın da, ilgili müsabakaya tüm masrafları Büyükşehir Belediyesince karşılanmak üzere; izleyici olarak katılabilmesi için "hizmet pasaportu" çıkartılabilmesi amacıyla görevlendirme yapılmasına oybirliğiyle;

 

16-Susurluk Belediye Başkanlığı ve Susurluk Kent Konseyi ortak bir çalışma yaparak; Susurlukta çay vb. ürünlerinin yanında süt satışı yapan kahvehanelerin onore edilmesi ile birlikte,diğer işletmelere örnek teşkil etmelerine yönelik çalışma yapılması, süt satışı yapan kahvehanelerin fotoğraflarının afişlerde yer almalarının yanında; panolarda ilan edilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

17-Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün yol kotu ile ilgili önergesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

18-"Asansör Periyodik Kontrolleri için etkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ" Ek 7 (Periyodik Kontrol taban ve tavan ücretleri) en alt limit olarak yeniden değerlendirme oranında bakanlık tarafından yeniden güncellendiğinden;  Belediye Harç ve Ücretler tarifesinde güncellenmesi konusunun Tarife Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

19-Belediye Meclis Üyesi İbrahim PAMUKÇU'nun, Susurlukta bulunan mevcut yerleri olmayan Susurlukspor Kulübü, Beşeylül spor kulübü ve Gençler Birliği spor kulübünün binaları ve malzeme koyacak konuşlanabilecek yerleri olmadığından eski Ayran Evi yapısının bu üç kulübümüze tahsis edilmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna,  ortak çalışma yapmak üzere havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                 Erkan PAZARCIK                          Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                    Katip                                      Katip