03.11.2015 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 03.11.2015

Karar No          : 2015/12

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı . 

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ , Fahrettin ŞENER Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN  Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarihli olağan oturumunda,7  adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın  kabulüne oybirliğiyle,

 

2-  19 maddeden oluşan “Susurluk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görev,Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” nin kabulüne oybirliğiyle,

 

3- 17 maddeden oluşan “Susurluk Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” nin kabulüne oybirliğiyle,

 

4- Takas yapılması ile ilgili imar komisyon raporu doğrultusunda,  Belediyemize ait 141 ada 49 parseldeki taşınmaz ile mülkiyeti Samiye Çalışkan ve Nebiye Engin adına kayıtlı 140 ada 8 parsel nodaki taşınmazın takas işleminin reddine,  140 ada 8 nolu imar paftasında yeşil alan olan arsanın kamulaştırılmasına ve Belediyemize ait 141 ada 49 nolu arsanın satışa çıkarılmasına oyçokluğuyla,

 

5-Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ'ün Susurluk Belediyesi'nde halen çalışmakta olan ve önceden çalışarak emekli olmuş personelin Belediye tesislerinden belirli bir indirim oranında yararlanmaları ile ilgili önergesinin tekrar görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle, 

 

6-  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince G.İ.H. Sınıfından 3 derecelik İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun iptali ile,G.İ.H. Sınıfından 1 derecelik İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun ihdası ve ekli cetvelin tasdikine oybirliğiyle,

 

7- İmar komisyon raporu doğrultusunda, ilçemiz sınırlarının tamamında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesinin uygulanmasına yönelik parselasyon planlarının Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması/yaptırılması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. maddesinin 2. bendine göre Meclisinde onaylanması yönünde  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisine 1 yıl süreyle yetki verilmesinin kabulüne oybirliğiyle;

 

karar verilmiştir.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                İsmail ÇAKIR                        Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                  Katip                                        Katip