02.12.2015 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 02.12.2015

Karar No          : 2015/13

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı . 

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ , Fahrettin ŞENER Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN  Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.12.2015 tarihli olağan oturumunda,9  adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın  kabulüne oybirliğiyle,

 

2-  Görülen ihtiyaç üzerine tertipler arası aktarma yapılmasına oybirliğiyle;

 

3-”Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince “Susurluk Belediye Başkanlığı Evsel Katı Atık Tarifesi” nin belirlenmesine oybirliğiyle;

 

4- Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ'ün Susurluk Belediyesi'nde halen çalışmakta olan ve önceden çalışarak emekli olmuş personelin Belediye tesislerinden belirli bir indirim oranında yararlanmaları ile ilgili önergesinin reddine oybirliğiyle;

 

5-Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün, Belediyemize ait Yeni mahalle İstasyon caddesi No:120'de mevcut Ayran Evi olarak bilinen binanın “Susurluk Gençlik Merkezi” olarak Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

6- Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (Bem-Bir-Sen) ile görüşme yapılmasına ve sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanına, Belediye Meclisince Anayasanın Uluslararası Sözleşmeler ve 4688 Sayılı Kanunun Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2015. maddesi gereğince yetki verilmesine oybirliğiyle;

 

7- Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ'ün ilçemizdeki amatör spor kulüplerinin kullanması için Belediyemize ait Ayran Evinde yeni yapılan binanın ve bahçesinin tahsisi ile ilgili önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

8-Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün, 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik kontrolleri için yetkilendirilecek A tipi Muayene kuruluşlarına dair tebliğde belirlenmesi gereken Periyodik Kontrol taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili önergesinin Tarife Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

9- Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün belediye sınırları içinde bulunan karayolu kenarındaki yapı ve tesisler için alınacak geçiş yolu izin belgesi harçlarının belirlenmesi ile ilgili önergesinin Tarife Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                    İsmail ÇAKIR                               Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                Katip                                              Katip