05.01.2016 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 05.01.2016

Karar No          : 2016/1

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin İÇÖZ Meclis 1. Başkan V.

Üyelerden;  İsmail ÇAKIR,  Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: Erkan PAZARCIK, İbrahim PAMUKÇU

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarihli olağan 1. oturumunda, 8 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 

2- Yapılan gizli oylama sonucunda Denetim Komisyonu üyeliklerine; 1- Erdoğan ÖZSEYHAN 2- Hüseyin İÇÖZ 3-İsmail ÇAKIR 4- Coşkun GÜNHAN ve 5- Hayri ERÖZ'ün seçilmelerine oybirliğiyle;

 

3- Meclis toplantılarının her ayın 2. işgünü Saat:18.00 olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

 

4-Meclis tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

 

5- Meclis Başkan ve üyelerine,2016 yılı için meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle;

 

6- 2016 mali yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara, 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi amir hükmüne göre 4. derecedeki memura ödenen miktar üzerinden harcırah verilmesine oybirliğiyle;

 

7-Belediyemizde 214 adet memur kadrosu mevcut olup;12.01.2008 tarih ve 26754 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 214x20:100=42,8=43 geçici işçinin, 2016 yılı içerisinde 6 aydan fazla olmamak üzere çalıştırılmasına oybirliğiyle;

 

8-6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1. maddesi uyarınca, fabrika, imalathane,mağaza,dükkan,yazıhane,büro ve bunların benzerleriyle bilumum ticari ve sınai müesseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müstahdemlerin öğle dinlenme saatlerinin 12.00- ile 13.00  saatleri arasında yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Hüseyin İÇÖZ                                             İsmail ÇAKIR                                  Mehmet KARDAŞ

Meclis l. Başkan V.                                               Katip                                            Katip