02.02.2016 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 02.02.2016

Karar No          : 2016/2

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin İÇÖZ Meclis 1. Başkan V.

Üyelerden;  İsmail ÇAKIR, Erkan PAZARCIK,  Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ,İbrahim PAMUKÇU, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Belediye Başkanı)

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarihli olağan  oturumunda, 9 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 

2-Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda ,"SUBEL Turizm San. ve Tic. Ltd.Şti."  nin 2015 yılı şirket faaliyetleri değerlendirme raporunun kabulüne oybirliğiyle;

 

3- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu ortak raporu doğrultusunda,  Belediyemize ait Kayıkçı mah. 210 parsel İ20 a 09 a paftada bulunan 8.500 m2 arazinin sosyal,sportif ve eğitim amaçlı olarak kullanılmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75-d maddesine istinaden 25 (yirmibeş) yıllığına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesine oybirliğiyle;

 

4- Belediyemiz Zabıta hizmetlerinde çalışan personelin 2016 yılı için maktuen ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin 430,40.-TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle;

 

5- Belediyemiz memurlarından ,G.İ.H. Sınıfından V.H.K.İ. ünvanlı Sadi ŞAHİN,G.İ.H. Sınıfından Zabıta Komiseri ünvanlı Ufuk CANBAZ,A.H.S. Sınıfından Avukat ünvanlı Hakan TUNA,T.H.S. Sınıfından Tekniker ünvanlı Özgür KUMRAL  ve T.H.S. Sınıfından Tekniker ünvanlı Mehmet Onur DURAN'a  ilgili kanun uyarınca l derece verilmiş olup,  Sadi ŞAHİN'in 7 dereceden 5 dereceye, Ufuk CANBAZ'ın 9 dereceden 5 dereceye,Hakan TUNA'nın 5 dereceden 3 dereceye, Özgür KUMRAL'ın 9 dereceden 5 dereceye, Mehmet Onur DURAN'ın 9 dereceden 5 dereceye  kadro iptal ve ihdas işlemlerinin yapılarak ekli cetvellerin tastikine oybirliğiyle;

 

6-  Susurluk Belediye Meclisi'nin 05.01.2016 tarih ve 2016/11 sayılı kararıyla;   Belediyemize ait Yeni mahalle İstasyon cad. No:120 adresinde bulunan “Ayran Evi” olarak bilinen binanın “Susurluk Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere; ihtiyaç duyulduğunda geri almak kaydıyla 30 (Otuz) yıllığına Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne tahsis edilmesine karar verilmiş olup, bu kararda hata yapıldığı anlaşıldığından,  ilgili karardaki “30 yıllığına tahsis edilmesine” ibaresinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75-d maddesine göre “25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine” olarak düzeltilmesine oyçokluğuyla;

 

7-Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün önergesiyle gündeme alınan, Susurluk Kent Konseyi Başkanlığı'nın, şehit düşen  Özel Harekat Polisi Komiser Yardımcısı Zekeriya BİLGEN'in adının cadde,sokak,meydan,park gibi yerlere verilmesi ile ilgili yazılarının Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

8-Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün, şehit düşen  Özel Harekat Polisi Komiser Yardımcısı Zekeriya BİLGEN'in adının ilçemizde cadde,sokak,meydan,park gibi yerlere verilmesi  ile ilgili önergesinin, Plan ve Bütçe  Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

9- Susurluk'ta adı Heykel Meydanı olarak anılan, ancak hiçbir şey ifade etmeyen meydanın adının Atatürk meydanı olarak değiştirilmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İzzet ÖZDEMİR,Coşkun GÜNHAN,Hüseyin UÇAR ve Adnan YALÇINKAYA imzalı önergenin, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

Hüseyin İÇÖZ                                        İsmail ÇAKIR                                    Mehmet KARDAŞ

Meclis 1. Başkan V.                                        Katip                                                      Katip