03.05.2016 Meclis Karar Özeti 2. Oturum

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 03.05.2016

Karar No          : 2016/5-2

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin İÇÖZ HIZLIOĞLU Belediye Başkanı

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA,  İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU,Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: Hüseyin UÇAR (İZİNLİ)

 

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarihli olağan 2. oturumunda, 3 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1-   Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Susurluk Belediyesi 2015 mali yılı gider ve gelir bütçesi birbirine denk olarak 28.330.000,00.- TL olarak tanzim edilmiştir. İlaveten yine 2015 mali yılı içinde mücbir sebeblerden (5620  Sayılı Kanuna göre çalışan işçilerin kıdem tazminatı ) dolayı 1.670.000,00.- TL 3 yıllık olarak sonraki yıllara ait borçlanma ile banka kredisi kullanılmış ve aynı rakam bir defada bütçeden çıkarılmış ve gider bütçesine 28.330.000,00.-TL + 1.670.000,00.-TL eklenmiş olup, 2015 yılı bütçesinin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kapatılmasına oybirliğiyle;

 

2- İmar Komisyonu raporu doğrultusunda, verilecek imar durumlarının (zemin ticaret, üst katlar konut alanı) üst ölçekli N.İ.P 'na uygun olduğu, alandaki teknik ve sosyal altyapı alanlarının dengesini değiştirmediği, nazım planda öngörülen nüfus projeksiyonuna uygun olduğu değerlendirilmekte olup, 1/1000 ölçekli U.İ.P'nin revize edilinceye kadar ticaret alanı olarak gösterilen alanlarda imar durumlarının (zemin ticaret,üst katlar konut alanı) verilmesine devam edilmesine oybirliğiyle;

 

3- Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, “Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni mahalle 21 ada 5 nolu parsel 36.264 m2 yüzölçümlü parkın Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 25.01.2016 tarih ve 155 sayılı kararına istinaden üzerindeki büfe,çay bahçesi,satış birimi ve tesislerle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz 25 yıllığına tahsis edilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                   İsmail ÇAKIR                                  Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                    Katip                                             Katip