02.08.2016 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 02.08.2016

Karar No          : 2016/8

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı

Üyelerden;  İsmail ÇAKIR, Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ,İbrahim PAMUKÇU, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ. 

Toplantıda Bulunmayanlar: 

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarihli olağan  oturumunda, 6 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı. 

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

 

2-2017 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Kurucaoluk mahallesinde 101 ada 32 nolu parselden B:5251,77 m2 'lik kısmın mezarlık olarak kullanılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesine oybirliğiyle;

 

4-Kapalı pazar yeri konusunun tekrar değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonlarına havale edilmesine oybirliğiyle;

 

5-  454 ada 3 ve 4 parsellere ait taşınmazların ilgili ilave imar programına alınması ve kamulaştırılması ile ilgili Meclis kararı alınmış olup, hazırlanan ilave imar programının onaylanmasını ve oluşturulacak komisyonlar için Encümene yetki verilmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

6-   26.04.2016 tarihinden önce riskli yapı tespiti için müracat etmiş veya inceleme ve onay işlemleri için başvuru yapmış,ya da bu tarihten önce onaylanmış riskli yapı raporlarından kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için harç ve ücretlerin alınıp alınmayacağı konusunun imar komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

 

Karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                   İsmail ÇAKIR                     Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                Katip                                  Katip