04.11.2014 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 04.11.2014 Karar No : 2014/12

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı .

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ.

Toplantıda Bulunmayanlar:

Susurluk Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarihli olağan oturumunda gündem uyarınca 5 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle,

2- Görülen ihtiyaç üzerine toplam 696.095,33.-TL'nın tertipler arasında aktarılmasına oybirliğiyle,

3- Susurluk Belediye Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 52 sayılı kararıyla ilçenin Yeni mahalle Hikmet Hanım sokağın adının Naci Subaşı sokak olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2014 tarih ve 145 sayılı kararıyla, o bölgede oturan mahalle sakinlerinin resmi kurumlarla yapılacak iş ve işlemlerinde sıkıntılar oluşturabileceği gerekçesiyle tekrar görüşülmek üzere Belediyemize iade edildiğinden,Susurluk Belediye Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 52 sayılı kararının iptali ile adı geçen mahallenin adının Hikmet Hanım sokak olarak bırakılmasına oy çokluğuyla,

4- Susurluk Belediye Meclisinin 03.07.2007 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen 102 maddeden oluşan Susurluk Belediyesi Emir ve Yasakları Madde 96 (v) bendinin “Pazar yerlerine 09:30-18:00 saatleri arasında araçla girilmesi yasaktır.Pazarın kurulduğu günlerde pazarcılar pazar yerine 06:00'dan önce herhangibir mal ve eşya getirilmeyecektir.Pazarcılar saat: 19:00'da pazar yerini boşaltacaktır.” şeklinde değiştirilmesine oybirliğiyle,

5- “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” in 11. maddesi gereğince G.İ.H. Sınıfından 3 derecelik Mezarlıklar Müdürü kadrosunun iptali ile G.İ.H. Sınıfından 2 derecelik Mezarlıklar Müdürü kadrosunun ihdasına ve ekli cetvelin tastikine oybirliğiyle karar verildi.

Hüseyin HIZLIOĞLU İsmail ÇAKIR Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı Katip Katip