02.12.2014 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi   : 02.12.2014

KararNo            : 2014/13

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı .

Üyelerden; Erkan PAZARCIK, İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, Hüseyin UÇAR, İzzet ÖZDEMİR, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇU, Bülent KARAKILIÇ.

Toplantıda Bulunmayanlar:

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarihli olağan oturumunda gündem uyarınca 7 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1- Görülen ihtiyaç üzerine toplam 322.250,74.-TL'nın tertipler arasında aktarılmasına oybirliğiyle,

 

2- Susurluk Belediyesi Tanzim Satış Yakacak Gıda İşletmesinin Susurluk Vergi Dairesi tarafından dörde bölünmesi sebebiyle, Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İÇÖZ'ün müştereken her işletme için ayrı ayrı yetkilendirilmek suretiyle Bütçe içi ticari işletme kayıtlarının Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ettirilerek sicil kayıtlarının yaptırılmasına oybirliğiyle;

 

3-İlçemiz Yeni mahalle Zübeyde Hanım Bulvarı No:55 adresinde oturan Abdurrahman Sarp'a ait ilçenin Yeni mahalle 525 ada 1,2,3,4,5 ve 12 no'lu parsellerden uygun görülenlerin, 4734 Sayılı Kanun 22. madde e fıkrası hükümlerine göre satın alınmasına oybirliğiyle;

 

4-“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca 213x20:100=42,6=43 geçici işçinin 2015 yılı içerisinde 6 aydan fazla olmamak üzere çalıştırılmasına oybirliğiyle;

 

5-6360 Sayılı Kanun uyarınca tüzel kişilikleri kaldırılarak köyden mahalleye dönüşen muhtarlıkların, Belediyemize ait ortak kullanım alanlarının, mahallenin kültürel ve sosyal faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için, kullanım giderleri muhtarlıkça karşılanmak ve amacı dışında kullanılmamak üzere talep eden muhtarlıklara 3 yıllığına tahsis edilmesi için Encümene yetki verilmesine oybirliğiyle;

 

6-İlçemiz Yıldız mahallesinde,tespit dışı bırakılan yerlerle ilgili 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 8. maddesine göre yapılacak olan Kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartlara haiz olan Ahmet SOYLU,Bayram KOÇ,Rüştü ERGİN,Nazım AYDENİZ, Osman TEKİN ve Habil UÇMAK'ın bilirkişi olarak seçilmesine oybirliğiyle;

 

7- İstanbul Ümraniye Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ve söz konusu belediye ile yapılacak olan kardeşlik anlaşması ile ilgili protokol hazırlama ve sözleşmeler imzalama konusunda Belediye Başkanımıza tam yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                   İsmail ÇAKIR                                Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                      Katip                                                  Katip